فغدیرح - ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فغدیرح
نماد 30 رقمی ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
کد 5 رقمی نماد GIRX1
کد 12 رقمی نماد IRR3GIRZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
نام لاتین شرکت GhadirIranianIronR
کد 4 رقمی شرکت GIRZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3GIRZ0104
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه