ارزش2 - صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ارزش2
نماد 30 رقمی صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
کد 5 رقمی نماد ARZS2
کد 12 رقمی نماد IRT1ARZS0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
نام لاتین شرکت Arzesh Afrin ETF
کد 4 رقمی شرکت ARZS
کد 12 رقمی شرکت IRT1ARZS0007
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام