صینا205 - صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صینا205
نماد 30 رقمی صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%
کد 5 رقمی نماد SP9Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6SP090251
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%
نام لاتین شرکت Manfeat Sina 205
کد 4 رقمی شرکت SP09
کد 12 رقمی شرکت IRB6SP090253
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی