اراد1174 - مرابحه عام دولت117-ش.خ030406

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1174
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت117-ش.خ030406
کد 5 رقمی نماد O18Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SO180344
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت117-ش.خ030406
نام لاتین شرکت SOV.GMR117SP240626
کد 4 رقمی شرکت SO18
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO180347
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت