گام020756 - گواهی اعتبار مولد سامان0207

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020756
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد سامان0207
کد 5 رقمی نماد W0281
کد 12 رقمی نماد IRB3W0280271
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد سامان0207
نام لاتین شرکت PCC Saman20231022
کد 4 رقمی شرکت W028
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0280274
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد