تابان032 - اجاره تابان سپهر14021206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تابان032
نماد 30 رقمی اجاره تابان سپهر14021206
کد 5 رقمی نماد TF3Q2
کد 12 رقمی نماد IRB3TF0302C2
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره تابان سپهر14021206
نام لاتین شرکت TFardaIJRSEP240225
کد 4 رقمی شرکت TF03
کد 12 رقمی شرکت IRB3TF0302C2
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره