ضروز4008 - اختیارخ فیروزه-26000-02/04/14

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضروز4008
نماد 30 رقمی اختیارخ فیروزه-26000-02/04/14
کد 5 رقمی نماد 0Q091
کد 12 رقمی نماد IRO9CFIF0091
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فیروزه-26000-02/04/14
نام لاتین شرکت CFIF-O-14020414
کد 4 رقمی شرکت CFIF
کد 12 رقمی شرکت IRO9CFIF0099
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام