طفلا1174 - اختیارف فولاد-5500-1401/11/26

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طفلا1174
نماد 30 رقمی اختیارف فولاد-5500-1401/11/26
کد 5 رقمی نماد 7F771
کد 12 رقمی نماد IROFFOLD7771
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف فولاد-5500-1401/11/26
نام لاتین شرکت FOLD-O-14011126
کد 4 رقمی شرکت FOLD
کد 12 رقمی شرکت IROFFOLD7772
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه