درین4 - صندوق س. درین بها بازار-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی درین4
نماد 30 رقمی صندوق س. درین بها بازار-د
کد 5 رقمی نماد DRNF4
کد 12 رقمی نماد IRT3DRNF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. درین بها بازار-د
نام لاتین شرکت Dorin Baha ETF
کد 4 رقمی شرکت DRNF
کد 12 رقمی شرکت IRT3DRNF0001
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت