اراد134 - مرابحه عام دولت1-ش.خ سایر0206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد134
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت1-ش.خ سایر0206
کد 5 رقمی نماد G13Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG130264
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت1-ش.خ سایر0206
نام لاتین شرکت SOV.GMR13.SP230916
کد 4 رقمی شرکت SG13
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG130268
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت