اراد1114 - مرابحه عام دولت111-ش.خ 021008

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1114
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت111-ش.خ 021008
کد 5 رقمی نماد O12Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SO1202A4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت111-ش.خ 021008
نام لاتین شرکت SOV.GMR111SP231229
کد 4 رقمی شرکت SO12
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO1202A9
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت