اراد954 - مرابحه عام دولت95-ش.خ020514

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد954
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت95-ش.خ020514
کد 5 رقمی نماد G95Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG950254
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت95-ش.خ020514
نام لاتین شرکت SOV.GMR95.SP230805
کد 4 رقمی شرکت SG95
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG950251
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت