ضیتو4006 - اختیارخ زیتون-18000-1402/04/25

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضیتو4006
نماد 30 رقمی اختیارخ زیتون-18000-1402/04/25
کد 5 رقمی نماد 2Y071
کد 12 رقمی نماد IRO9ZITN2071
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ زیتون-18000-1402/04/25
نام لاتین شرکت ZITN-O-14020425
کد 4 رقمی شرکت ZITN
کد 12 رقمی شرکت IRO9ZITN2076
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری مختلط