اخزا9072 - اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9072
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م7بودجه99-020704
کد 5 رقمی نماد TB822
کد 12 رقمی نماد IRB3TB820272
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م7بودجه99-020704
نام لاتین شرکت TreasuryBill230926
کد 4 رقمی شرکت TB82
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB820277
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی