اراد1104 - مرابحه عام دولت110-ش.خ040401

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1104
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت110-ش.خ040401
کد 5 رقمی نماد O11Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SO110444
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت110-ش.خ040401
نام لاتین شرکت SOV.GMR110SP250622
کد 4 رقمی شرکت SO11
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO110443
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت