ولبهمنح - ح.شرکت بهمن لیزینگ

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولبهمنح
نماد 30 رقمی ح.شرکت بهمن لیزینگ
کد 5 رقمی نماد BHLX1
کد 12 رقمی نماد IRR3BHLZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.شرکت بهمن لیزینگ
نام لاتین شرکت Bahman Liz-R
کد 4 رقمی شرکت BHLZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3BHLZ0106
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی