طستا1204 - اختیارف شستا-900-1401/12/03

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طستا1204
نماد 30 رقمی اختیارف شستا-900-1401/12/03
کد 5 رقمی نماد 3H861
کد 12 رقمی نماد IROFTAMN3861
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف شستا-900-1401/12/03
نام لاتین شرکت TAMN-O-14011203
کد 4 رقمی شرکت TAMN
کد 12 رقمی شرکت IROFTAMN3869
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای