اراد64 - مرابحه عام دولتی64-ش.خ0111

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد64
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولتی64-ش.خ0111
کد 5 رقمی نماد G64Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG6401B1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولتی64-ش.خ0111
نام لاتین شرکت SOV.GMR64.SP230129
کد 4 رقمی شرکت SG64
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG6401B6
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت