اراد1022 - مرابحه عام دولت102-ش.خ031211

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1022
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت102-ش.خ031211
کد 5 رقمی نماد O03Q2
کد 12 رقمی نماد IRB4SO0303C2
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت102-ش.خ031211
نام لاتین شرکت SOV.GMR102SP250301
کد 4 رقمی شرکت SO03
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO0303C2
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت