تاصیکوح - ح . سرمایه گذاری صدرتامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تاصیکوح
نماد 30 رقمی ح . سرمایه گذاری صدرتامین
کد 5 رقمی نماد SDDX1
کد 12 رقمی نماد IRR1SADR0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . سرمایه گذاری صدرتامین
نام لاتین شرکت Sadr Tamin Inv-R
کد 4 رقمی شرکت SADR
کد 12 رقمی شرکت IRR1SADR0106
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج سایر کانه های فلزی