حرهشا4 - رهشاد سپاهان (سهامی عام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حرهشا4
نماد 30 رقمی رهشاد سپاهان (سهامی عام
کد 5 رقمی نماد RAHP4
کد 12 رقمی نماد IRO7RAHP0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام
نام لاتین شرکت Rahshad
کد 4 رقمی شرکت RAHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7RAHP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده