اراد1224 - مرابحه عام دولت122-ش.خ030807

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1224
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت122-ش.خ030807
کد 5 رقمی نماد O0234
کد 12 رقمی نماد IRB4O0230384
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت122-ش.خ030807
نام لاتین شرکت SOV.GMR122SP241028
کد 4 رقمی شرکت O023
کد 12 رقمی شرکت IRB4O0230381
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت