اراد1204 - مرابحه عام دولت120-ش.خ040417

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1204
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت120-ش.خ040417
کد 5 رقمی نماد O21Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SO210444
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت120-ش.خ040417
نام لاتین شرکت SOV.GMR120SP250708
کد 4 رقمی شرکت SO21
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO210441
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت