طهرم1209 - اختیارف اهرم-15000-1401/12/22

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طهرم1209
نماد 30 رقمی اختیارف اهرم-15000-1401/12/22
کد 5 رقمی نماد 7U231
کد 12 رقمی نماد IROFAHRM7231
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف اهرم-15000-1401/12/22
نام لاتین شرکت AHRM-O-14011222
کد 4 رقمی شرکت AHRM
کد 12 رقمی شرکت IROFAHRM7233
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام