صشستا311 - صکوک اجاره شستا311-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صشستا311
نماد 30 رقمی صکوک اجاره شستا311-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد ST1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6ST0103B1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره شستا311-بدون ضامن
نام لاتین شرکت SokukEjareh Shasta
کد 4 رقمی شرکت ST01
کد 12 رقمی شرکت IRB6ST0103B2
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای