ضبتهران800 - اختیارخ بتهران-1400-14020810

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضبتهران800
نماد 30 رقمی اختیارخ بتهران-1400-14020810
کد 5 رقمی نماد 200P1
کد 12 رقمی نماد IROATHRP2001
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ بتهران-1400-14020810
نام لاتین شرکت THRP-O-14020810
کد 4 رقمی شرکت THRP
کد 12 رقمی شرکت IROATHRP2003
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی