صبا14042 - اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صبا14042
نماد 30 رقمی اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری
کد 5 رقمی نماد SV1Q2
کد 12 رقمی نماد IRB3SV010412
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری
نام لاتین شرکت SabaTaminIJR250414
کد 4 رقمی شرکت SV01
کد 12 رقمی شرکت IRB3SV010413
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره