کاج2 - صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کاج2
نماد 30 رقمی صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
کد 5 رقمی نماد KAJF2
کد 12 رقمی نماد IRT3KAJF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
نام لاتین شرکت Kaj ETF
کد 4 رقمی شرکت KAJF
کد 12 رقمی شرکت IRT3KAJF0007
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت