ساحل2 - صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ساحل2
نماد 30 رقمی صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
کد 5 رقمی نماد SELF2
کد 12 رقمی نماد IRT3SELF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
نام لاتین شرکت Sahel ETF
کد 4 رقمی شرکت SELF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SELF0001
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت