اراد654 - مرابحه عام دولتی65-ش.خ0210

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد654
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولتی65-ش.خ0210
کد 5 رقمی نماد G65Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG6502A4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولتی65-ش.خ0210
نام لاتین شرکت SOV.GMR65.SP240106
کد 4 رقمی شرکت SG65
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG6502A3
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت