ضخاور1116 - اختیارخ خاور-4800-14011109

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخاور1116
نماد 30 رقمی اختیارخ خاور-4800-14011109
کد 5 رقمی نماد 227K1
کد 12 رقمی نماد IROAIKDP2271
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خاور-4800-14011109
نام لاتین شرکت IKDP-O-14011109
کد 4 رقمی شرکت IKDP
کد 12 رقمی شرکت IROAIKDP2270
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری