تابان06 - اجاره تابان کاردان14041015

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تابان06
نماد 30 رقمی اجاره تابان کاردان14041015
کد 5 رقمی نماد TF6Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3TF0604A1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره تابان کاردان14041015
نام لاتین شرکت TFardaIJRKAR260105
کد 4 رقمی شرکت TF06
کد 12 رقمی شرکت IRB3TF0604A5
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره