اراد1072 - مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1072
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت107-ش.خ030724
کد 5 رقمی نماد O08Q2
کد 12 رقمی نماد IRB4SO080372
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت107-ش.خ030724
نام لاتین شرکت SOV.GMR107SP241015
کد 4 رقمی شرکت SO08
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO080372
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت