اراد964 - مرابحه عام دولت96-ش.خ030414

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد964
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت96-ش.خ030414
کد 5 رقمی نماد G96Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG960344
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت96-ش.خ030414
نام لاتین شرکت SOV.GMR96.SP240704
کد 4 رقمی شرکت SG96
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG960342
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت