اخزا1014 - اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا1014
نماد 30 رقمی اسناد خزانه-م1بودجه01-040326
کد 5 رقمی نماد TR054
کد 12 رقمی نماد IRB3TR050434
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسناد خزانه-م1بودجه01-040326
نام لاتین شرکت TreasuryBill250616
کد 4 رقمی شرکت TR05
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR050430
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی