ضفلا3019 - اختیارخ فولاد-3975-1402/03/31

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضفلا3019
نماد 30 رقمی اختیارخ فولاد-3975-1402/03/31
کد 5 رقمی نماد 8F221
کد 12 رقمی نماد IRO9FOLD8221
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فولاد-3975-1402/03/31
نام لاتین شرکت FOLD-O-14020331
کد 4 رقمی شرکت FOLD
کد 12 رقمی شرکت IRO9FOLD8228
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه