ضتفارس600 - اختیارخ تفارس-2290-14020629

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضتفارس600
نماد 30 رقمی اختیارخ تفارس-2290-14020629
کد 5 رقمی نماد 000J1
کد 12 رقمی نماد IROAPGOP0001
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ تفارس-2290-14020629
نام لاتین شرکت PGOP-O-14020629
کد 4 رقمی شرکت PGOP
کد 12 رقمی شرکت IROAPGOP0005
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی