ضکوثر304 - اختیارخ کوثر-4000-14020301

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضکوثر304
نماد 30 رقمی اختیارخ کوثر-4000-14020301
کد 5 رقمی نماد 204S1
کد 12 رقمی نماد IROABKSZ2041
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ کوثر-4000-14020301
نام لاتین شرکت BKSZ-O-14020301
کد 4 رقمی شرکت BKSZ
کد 12 رقمی شرکت IROABKSZ2047
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی