اخزا0074 - اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا0074
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م7بودجه00-030912
کد 5 رقمی نماد TR004
کد 12 رقمی نماد IRB3TR000394
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م7بودجه00-030912
نام لاتین شرکت TreasuryBill241202
کد 4 رقمی شرکت TR00
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR000393
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی