ضکاریس508 - اختیارخ کاریس-32000-14020504

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضکاریس508
نماد 30 رقمی اختیارخ کاریس-32000-14020504
کد 5 رقمی نماد 041R1
کد 12 رقمی نماد IROASSKF0411
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ کاریس-32000-14020504
نام لاتین شرکت SSKF-O-14020504
کد 4 رقمی شرکت SSKF
کد 12 رقمی شرکت IROASSKF0418
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام