ضذوب1105 - اختیارخ ذوب-2085-1401/11/12

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضذوب1105
نماد 30 رقمی اختیارخ ذوب-2085-1401/11/12
کد 5 رقمی نماد 2X261
کد 12 رقمی نماد IRO9ZOBI2261
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ ذوب-2085-1401/11/12
نام لاتین شرکت ZOBI-O-14011112
کد 4 رقمی شرکت ZOBI
کد 12 رقمی شرکت IRO9ZOBI2265
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه