اراد71 - مرابحه عام دولت71-ش.خ0311

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد71
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت71-ش.خ0311
کد 5 رقمی نماد G71Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG7103B1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت71-ش.خ0311
نام لاتین شرکت SOV.GMR71.SP250127
کد 4 رقمی شرکت SG71
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG7103B7
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت