اراد61 - مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد61
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت61-ش.خ0309
کد 5 رقمی نماد G61Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG610391
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت61-ش.خ0309
نام لاتین شرکت SOV.GMR61.SP241216
کد 4 رقمی شرکت SG61
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG610392
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت