اخزا1034 - اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا1034
نماد 30 رقمی اسناد خزانه-م3بودجه01-040520
کد 5 رقمی نماد TR084
کد 12 رقمی نماد IRB3TR080454
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسناد خزانه-م3بودجه01-040520
نام لاتین شرکت TreasuryBill250811
کد 4 رقمی شرکت TR08
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR080452
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی