ضفلا7025 - اختیارخ فولاد-3313-1402/07/26

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضفلا7025
نماد 30 رقمی اختیارخ فولاد-3313-1402/07/26
کد 5 رقمی نماد 6F871
کد 12 رقمی نماد IRO9FOLD6871
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فولاد-3313-1402/07/26
نام لاتین شرکت FOLD-O-14020726
کد 4 رقمی شرکت FOLD
کد 12 رقمی شرکت IRO9FOLD6875
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه