جستا0002 - آتی شستا-1401/12/13

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی جستا0002
نماد 30 رقمی آتی شستا-1401/12/13
کد 5 رقمی نماد JT021
کد 12 رقمی نماد IRO4TAMN0021
نوع اوراق سهام
نام شرکت آتی شستا-1401/12/13
نام لاتین شرکت TAMN-F14011213
کد 4 رقمی شرکت TAMN
کد 12 رقمی شرکت IRO4TAMN0029
بازار بازار عادی آتی
کد تابلو 8
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای