اخزا0034 - اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا0034
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م3بودجه00-030418
کد 5 رقمی نماد TB974
کد 12 رقمی نماد IRB3TB970344
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م3بودجه00-030418
نام لاتین شرکت TreasuryBill240708
کد 4 رقمی شرکت TB97
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB970346
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی