طبساما303 - اختیارف بساما-10000-14020310

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طبساما303
نماد 30 رقمی اختیارف بساما-10000-14020310
کد 5 رقمی نماد 303B1
کد 12 رقمی نماد IROBBSMZ3031
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف بساما-10000-14020310
نام لاتین شرکت BSMZ-O-14020310
کد 4 رقمی شرکت BSMZ
کد 12 رقمی شرکت IROBBSMZ3034
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی