اراد902 - مرابحه عام دولت90-ش.خ050217

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد902
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت90-ش.خ050217
کد 5 رقمی نماد G90Q2
کد 12 رقمی نماد IRB4SG900522
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت90-ش.خ050217
نام لاتین شرکت SOV.GMR90.SP260507
کد 4 رقمی شرکت SG90
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG900520
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت