وحافظح - ح . بیمه حافظ

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وحافظح
نماد 30 رقمی ح . بیمه حافظ
کد 5 رقمی نماد HFZX1
کد 12 رقمی نماد IRR7HFZP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . بیمه حافظ
نام لاتین شرکت Hafez Ins.-R
کد 4 رقمی شرکت HFZP
کد 12 رقمی شرکت IRR7HFZP0104
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی